فروش نقشه های قالی گلیم تابلو فرش
 

برای خرید با ۰۹۱۵۵۰۰۳۱۸۰ بنام شاندیزی تماس بگیرید .

با تشکر

 

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۱۰

تعداد گره:۷۰۲*۲۹۳

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۲۰۰هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۱۵

تعداد گره:۳۱۵*۳۱۵

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۰۰ هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۱۸

تعداد گره:۲۸۰*۲۸۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۰۰ هزار تومان

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۲

تعداد گره:۸۱۱*۳۵۵

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۲۸۰هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۲۲

تعداد گره:۲۸۰*۲۸۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۰۰ هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۲۵

تعداد گره:۲۵۶*۲۵۶

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۱۰ هزار تومان

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۳

تعداد گره:۷۶۹*۳۱۵

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۲۴۰ هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۴۱

تعداد گره:۳۳۰*۳۳۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۱۰ هزار تومان

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۵۵

تعداد گره:۸۲۲*۳۴۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۲۸۰ هزار تومان

 

پشتی

کد طرح:۱۱-۵۷

تعداد گره:۲۸۰*۴۲۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۲۰ هزار تومان

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۶۱

تعداد گره:۸۵۸*۳۵۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۶۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۳۰۰ هزار توان

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۷۱

تعداد گره:۶۸۰*۲۸۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۶۵ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۲۰۰ هزار تومان

 

نهارخوری

کد طرح:۱۱-۷۴

تعداد گره:۲۸۰*۲۸۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۳۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۰۰ هزار تومان

 

 

رومبلی

کد طرح:۱۱-۸

تعداد گره:۸۲۲*۳۴۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۲۸۰ هزار تومان

 

پشتی

کد طرح:۱۱-۷۷

تعداد گره:۲۸۰*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۱۰ هزار تومان

 

پشتی

کد طرح:۱۱-۹

تعداد گره:۲۶۰*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۳۵ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۱۰ هزار تومان

11-80-1

 رومبلی  طرح بهار

کد طرح:۱۱-۸۰

تعداد گره:۲۸۰*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزا رتومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

11-81

 رومبلی بهار

کد طرح:۱۱-۸۱

تعداد گره:۲۸۰*۴۰۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزا ر تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

کد طرح:

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

کد طرح:

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

کد طرح:

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 8:11  توسط حسین شاندیزی  |